+34657198928 info@hulpbijstress.nl

Algemene voorwaarden

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:  56888740

Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de gezondheidszorgpsycholoog werkend bij Psychologenpraktijk Hulp bij Stress en de cliënt.

1.2. Psychologiepraktijk Hulp bij Stress is een eerstelijnspraktijk voor kortdurende psychologische gezondheidszorg via internet voor volwassenen.

1.3. De cliëntnemer is de gezondheidszorgpsycholoog die behandeling geeft onder de naam van Psychologiepraktijk Hulp bij Stress:

Mw. drs. M. Khorolska-Piontek

Geregistreerd bij het BIG-register onder nummer: 19914014025

AGB-code psycholoog:  94-013564

1.4. De cliënt is degene die het verzoek tot behandeling indient en ten behoeve van wie de behandeling wordt uitgevoerd.

1.5. Behandeling:  psychologische behandeling of –consult en alle overige, al dan niet specialistische, zorg of dienstverlening.

1.6. De behandelingsovereenkomsten: alle door Psychologiepraktijk Hulp bij Stress met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een geneeskundige GGZ behandeling. Een behandelingsovereenkomst wordt schriftelijk overeengekomen dan wel mondeling door het ingaan door de wederpartij op het behandelvoorstel van de Psychologiepraktijk.

1.7. Psychologiepraktijk Hulp bij Stress behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de cliënt kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt zonder opgave van reden.

Artikel 2. De behandelovereenkomst en verantwoordelijkheden van cliënt en psycholoog

2.1. Na het kennismakingsgesprek volgt, desgewenst, de intakefase. Hierna, tijdens de adviesfase, zal door Psychologiepraktijk Hulp bij Stress een behandelovereenkomst opgesteld worden. Dit gebeurt in samenspraak met cliënt.

2.2. Wanneer de behandelovereenkomst door zowel cliënt als Psychologiepraktijk Hulp bij Stress zijn ondertekend is er een overeenkomst gesloten waar onderstaande voorwaarden op van toepassing zijn.

2.3. Psychologiepraktijk Hulp bij Stress neemt door aanvaarding van de cliënt een inspanningsverbintenis op zich. Zij voert de werkzaamheden naar beste vermogen uit en overeenkomstig de gedragsregels in de geldende Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen. Integriteit en eerlijkheid staan hierbij centraal.

2.4. Gezondheidszorgpsycholoog bij Psychologenpraktijk Hulp bij Stress is tevens opgenomen in het door de overheid ingestelde BIG-register. Dit betekent dat psycholoog een beroepscode hanteert waarin zij zich verplicht tot bekwame uitvoering van de behandelovereenkomst en tot geheimhouding en vertrouwelijk behandelen van de informatie over behandeling en gegevens van de cliënt. Voor alle BIG-geregistreerde psychologen geldt dat er wettelijk toezicht is op het functioneren.

2.5. De cliënt dient steeds tijdig alle gegevens en informatie aan te reiken die nodig/nuttig is voor een goede uitvoering van de cliëntnemer. Hij/zij staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem/haar aan Psychologiepraktijk Hulp bij Stress verstrekte gegevens en informatie. Met juiste en volledige informatie kan de psycholoog sneller en beter een diagnose stellen en kan deze beter zorg verlenen. Van de cliënt wordt verder verwacht dat deze zo veel mogelijk met de psycholoog meewerkt en adviezen opvolgt.

2.6. Voorwaarde voor een goede behandeling is een goed contact tussen cliënt en psycholoog. Mocht dat contact om wat voor reden dan ook niet geheel naar de zin van de cliënt zijn, dan kan de cliënt dat altijd bespreken en eventueel om een verwijzing vragen.

2.7. De overeenkomst tussen cliënt en psycholoog betreft een zakelijke behandelrelatie. Het is niet toegestaan om in elkaars privé-leven te treden. Het is niet toegestaan de psycholoog via internet te benaderen en/of privé-afspraken te maken buiten de behandelafspraken om.

2.8. De cliënt gaat ermee akkoord dat ten tijde van behandeling bepaalde gegevens van hem/haar kunnen worden opgenomen in een daartoe door Psychologiepraktijk Hulp bij Stress ontworpen gegevensbestand. Psychologiepraktijk Hulp bij Stress zal daarbij handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Geheimhouding van het dossier en persoonlijke gegevens van de cliënt is te allen tijde gewaarborgd.

2.9. Cliënt kan gedurende zijn/haar behandeling telefonisch (o.a. via Skype) of via mail contact opnemen met Psychologiepraktijk Hulp bij Stress. Nadat cliënt het contact heeft gezocht wordt hij/zij binnen 2 werkdagen te woord gestaan of terug gemaild. Als cliënt ten tijde van de behandelproces wil worden teruggebeld of gemaild over behandeling inhoudelijke onderwerpen, wordt dit telefonisch gesprek of mail in rekening gebracht (25% van het gesprekstarief). De Psychologiepraktijk Hulp bij Stress is buiten kantooruren (9-17.00 uur) niet bereikbaar. In crisissituaties kan door cliënt contact worden opgenomen met de huisarts of vervangende huisarts / huisartsenpost.

Artikel 3. Duur, afzeggen van afspraken, tussentijdse wijziging en voortijdige beëindiging van de behandeling

3.1. Er wordt gewerkt op afspraak. De duur van een afspraak is 45 minuten, tenzij anders overeengekomen. Indien de cliënt te laat is op afspraak gaat dit af van de gereserveerde gesprekstijd. Voor factuur aan de zorgverzekeraar van cliënt wordt per afspraak 60 minuten in rekening gebracht. Hiertoe zijn algemene regels door de zorgverzekeraar opgesteld:  45 minuten contacttijd en 15 minuten administratietijd.

3.2. Bij de verhindering kunnen afspraken telefonisch, via Skype op per mail worden afgezegd tot 24 uur voor de afspraak. Als er telefonisch niet beantwoord wordt dient de cliënt voicemail in te spreken zodat het duidelijk is hoe laat de afmelding plaatsvond. Als cliënt geen voicemail kan inspreken, is afmelding via e-mail mogelijk. Praktijk Hulp bij Stress draagt geen verantwoordelijkheid voor het onjuiste afmelding door cliënten. Er kan dan ook geen aanspraak worden gemaakt op kwijtschelding van een rekening, als deze niet volgens onze voorwaarden geannuleerd is.  Indien een afspraak wordt geannuleerd binnen 24 uur of niet wordt nagekomen wordt € 45,- bij cliënt in rekening gebracht, ook wanneer er sprake is van ziekte of overmacht. Deze kosten worden niet vergoed door de verzekeraar van cliënt.  Bij ziekte of verhindering van de psycholoog wordt cliënt zo snel mogelijk op de hoogde daarvan gebracht en wordt er op een korte termijn een nieuwe afspraak aangeboden. De cliënt gaat met deze regeling akkoord zodra hij/zij de behandelovereenkomst van Psychologiepraktijk Hulp bij Stress na het intakegesprek volledig heeft ingevuld en ondertekend.

3.3. De behandeling duurt zolang als afgesproken is in de behandelovereenkomst. Wanneer de afgesproken duur overschreden zal worden zal dit minimaal twee weken van te voren met de cliënt worden besproken en zo nodig een nieuwe behandelovereenkomst afgesloten worden. Elke behandeling wordt afgesloten met een evaluatiegesprek, tenzij anders afgesproken.

3.4. De cliënt kan op elk gewenst moment de behandeling of het therapiegesprek beëindigen. De reden van het beëindigen daarvan zullen met de cliënt worden besproken. Als cliënt dit niet wenst heeft hij/zij de recht om met de behandeling te stoppen ook zonder opgave van redenen. De reeds geplande afspraken dienen echter volgens bovenstaande regels afgezegd te worden. Indien het niet gebeurt worden de bovengenoemde kosten in rekening gebracht.

3.5. Psychologiepraktijk Hulp bij Stress behoudt zich het recht voor een behandeling via Skype video te kunnen weigeren indien blijkt dat het volgen van een behandeling bij Psychologiepraktijk Hulp bij Stress niet verantwoord is.  Psychologiepraktijk Hulp bij Stress stelt zich niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet kunnen of mogen deelnemen aan een behandeling. Tevens heeft Psychologiepraktijk Hulp bij Stress het recht de behandeling – zonder opzegtermijn – te beëindigen indien de behandeling niet (meer) kan worden uitgevoerd conform het behandelovereenkomst. Cliënt kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.  Psychologiepraktijk Hulp bij Stress heeft het recht de behandeling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de cliënt zich agressief gedraagt of onder invloed is van verdovende middelen.
3.6. Overigens heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden als volgens de wet.

Artikel 4. Facturering, betaling en vergoedingen

4.1. De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor ieder gesprek bij Psychologiepraktijk Hulp bij Stress, inclusief het intakegesprek. Dit geldt niet voor het kennismakingsgesprek.

4.2. De kosten dienen na afloop van elk gesprek te worden betaald en tenminste 24 uur voorafgaand aan het volgende gesprek door Hulp bij Stress te zijn ontvangen. De factuur zal na afloop van elke sessie opgemaakt worden en per email verstuurd worden, tenzij cliënt voorafgaand aan het gesprek te kennen heeft gegeven graag een papieren factuur te ontvangen.

4.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim.

4.4. Bij geen betaling zoals afgesproken in artikel 4.2 zal Psychologiepraktijk Hulp bij Stress cliënt in het eerst volgende gesprek hieraan herinneren, waarna cliënt nog zeven dagen heeft om te betalen zonder extra kosten.

4.5. Voldoet de cliënt binnen zeven dagen na de datum van de mondelinge betalingsherinnering niet aan zijn/haar betaalverplichtingen dan zal Psychologiepraktijk Hulp bij Stress de behandeling stopzetten. Psychologiepraktijk Hulp bij Stress is dan zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

4.6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-

4.7. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de cliënt dit uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de factuur doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan Psychologiepraktijk Hulp bij Stress. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 2 genoemde termijn niet.

4.8. Cliënten worden geacht wijzigingen in naam, adres en woonplaatsgegevens aan Psychologiepraktijk Hulp bij Stress door te geven, zolang cliënt onder behandeling blijft en niet alle financiële zaken zijn afgewikkeld.  Als de gegevens niet correct blijken, worden de kosten voor het verkrijgen van de juiste gegevens bij de cliënt in rekening gebracht.

4.9. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij en/of werkgever van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf. Cliënten zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de rekeningen van de behandelgesprekken. Ook zijn cliënten zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal sessies dat nog vergoed worden door de ziektekostenverzekeraar.

4.10. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en Psychologiepraktijk Hulp bij Stress, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. In geval van toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatige daad is Psychologiepraktijk Hulp bij Stress slechts aansprakelijk voor de directe schade (onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde). Psychologiepraktijk Hulp bij Stress is nimmer verplicht tot vergoeding van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of kansen, bedrijfsstagnatie en dergelijke.

5.2. Voor schade doordat de cliënt niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan het gestelde als bedoeld in artikel 2.5 is de cliënt aansprakelijk en niet Psychologiepraktijk Hulp bij Stress.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid en het recht van cliënt op informatie

6.1. Psychologiepraktijk Hulp bij Stress verplicht zich tot geheimhouding van informatie en gegevens van de cliënt, tenzij een goede uitvoering van de cliënt meebrengt dat aan derden relevante informatie wordt verstrekt. Tevens zal Psychologiepraktijk Hulp bij Stress zich houden aan de Meldcode voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zoals alle zorginstellingen dit verplicht zijn te doen.

6.2. De cliënt heeft recht op informatie, in begrijpelijke taal, over zijn / haar problematiek, de behandeling, de gevolgen en risico’s van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. De psycholoog zal, als dat gewenst en noodzakelijk is, de informatie schriftelijk geven, zodat de cliënt die nog eens rustig kan nalezen. Als de psycholoog denkt dat bepaalde informatie bij de cliënt slecht zal vallen, dan is dat geen reden om de cliënt deze informatie niet te geven. Alleen als naar het oordeel van de psycholoog het geven van bepaalde informatie ernstig nadeel voor de cliënt zal opleveren, dan verstrekt hij die informatie niet. Alleen met voldoende informatie kan de cliënt goed meedenken en meebeslissen over de behandeling. De cliënt beslist samen met de psycholoog wat er gaat gebeuren. In het eerste of tweede gesprek wordt met de cliënt een behandelovereenkomst gesloten. De cliënt geeft aan welke doelen hij / zij wil bereiken. De psycholoog bespreekt met de cliënt de behandeldoelen, geeft een prognose van de haalbaarheid van het bereiken van de doelen binnen een bepaalde termijn, hoe de doelen kunnen worden bereikt en geeft een indicatie van hoe lang de behandeling zal duren. De cliënt beslist of hij al dan niet het onderzoek / de behandeling wil (ver)volgen.

6.3. Als een cliënt zegt bepaalde informatie niet te willen, dan krijgt hij die informatie niet, tenzij dit ernstig nadeel voor hemzelf of anderen oplevert. In dat geval krijgt de cliënt toch die informatie van de psycholoog.

6.4.  Van iedere cliënt wordt een dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling. Dit dossier kan door de cliënt worden ingezien, met uitzondering van de gegevens die niet over de cliënt zelf gaan. Werkaantekeningen maken geen deel uit van dit dossier. Op de psycholoog na mag niemand anders het dossier inzien, tenzij de cliënt daar toestemming voor geeft. Tot inzage wordt zo spoedig mogelijk gelegenheid gegeven. De cliënt heeft recht op kopieën van het dossier. De psycholoog brengt daarvoor de kosten van het kopiëren in rekening. Als de cliënt een andere visie heeft dan welke in het dossier staat, dan mag de cliënt aan de psycholoog vragen om het dossier te wijzigen of om de visie van de cliënt toe te voegen aan het dossier.

6.5Alles wat wordt besproken tussen de cliënt en psycholoog is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder toestemming van de cliënt wordt aan niemand informatie verstrekt. De psycholoog heeft een beroepsgeheim dat hem verbiedt derden op de hoogte te stellen van de gesprekken tijdens het behandeltraject met de cliënt. Uitzonderingen hierop vormen ernstige misstanden en/of wettelijke bepalingen die in het Wetboek van Strafrecht staan vermeld en die psycholoog tot spreken verplichten. De gegevens van de cliënt worden tevens vertrouwelijk behandeld. Alleen de psycholoog die de cliënt behandelt heeft inzage in de dossiergegevens die betrekking hebben op de behandeling. Cliëntgegevens mogen niet zonder toestemming van de cliënt aan derden worden verstrekt. Mocht de cliënt een combinatiebehandeling aangaan met psychologie en fysiotherapie of ergotherapie, dan wordt verzocht een toestemmingsformulier te tekenen voor overleg met deze fysiotherapeut / ergotherapeut.  Het dossier van de cliënt, die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat gegevens niet toegankelijk zijn voor derden. Het dossier wordt in een afgesloten ruimte bewaard. Na afsluiting van de behandeling wordt het dossier nog vijftien jaar bewaard. Indien de cliënt wenst dat het dossier eerder wordt vernietigd, dient dit schriftelijk te worden aangevraagd. Een cliënt mag ook verzoeken het dossier langer te bewaren.

6.6. Cliënt wordt bij aanmelding verzocht schriftelijk toestemming te geven om bij aanmelding en bij afsluiting van de behandeling aan de huisarts informatie over de behandeling te verstrekken en om telefonisch overleg met de huisarts te hebben aangaande de behandeling. Tijdens de intake kan het zeker nodig zijn informatie in te winnen bij de verwijzer. Deze informatie kan, na toestemming van de cliënt, schriftelijk of mondeling worden verstrekt.

Artikel 7.  Intellectueel eigendom

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten van Psychologiepraktijk Hulp bij Stress zoals behandelovereenkomsten, rapporten, brieven, adviezen, informatie over behandeling, werkformulieren, vragenlijsten, werkaantekeningen of anderszins, door Psychologiepraktijk Hulp bij Stress ontwikkelt, opgesteld en ter beschikking gesteld aan de cliënt in het kader van zijn/haar behandeling, berusten uitsluitend bij Psychologiepraktijk Hulp bij Stress.

7.2. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de door Psychologiepraktijk Hulp bij Stress geleverde of ter beschikking gestelde zaken waarvan het intellectueel eigendom berust bij Psychologiepraktijk Hulp bij Stress zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van Psychologiepraktijk Hulp bij Stress.